Kdo jsme

AMATE z.s. je zájmové, nestátní, neziskové a nezávislé sdružení metodiků cizích jazyků, které si klade za cíl přispívat ke zdokonalení výuky cizích jazyků na všech typech škol v České republice.

Cíle AMATE z.s.

Vytvořit podmínky pro další osobní a profesní růst členů sdružení a podporovat jejich vzájemnou spolupráci,

Přispět k vytvoření návazného systému celoživotního vzdělávání učitelů a zajišťovat kvalitu pregraduálních a postgraduálních kurzů, 

Poskytovat profesní expertízu Ministerstvu školství, Pedagogickým centrům a dalším vzdělávacím institucím. 

Navázat kontakty se vzdělávacími organizacemi na národní i mezinárodní úrovni a najít oblasti pro vzájemnou spolupráci,

Prosazovat oficiální uznání školitelů metodiků.

Historie vzniku AMATE z.s.

Ve dnech 9. – 10. listopadu 2000 proběhlo v Brně výroční setkání účastníků projektů ELT (English Language Teaching), které pořádala Britská rada a na němž se sešli účastníci projektů INSETT, PRESETT a ESP. Hlavními body programu bylo seznámit účastníky s novou koncepcí Britské rady v ČR a především hlasovat o vzniku samostatné organizace metodiků. Pro tuto organizaci se vyslovilo 63 zúčastněných (1 hlas byl proti a 2 účastníci se zdrželi hlasování) a vznik samostatné organizace metodiků byl schválen.

16. května 2001 byla organizace oficiálně zaregistrována pod názvem AMATE – Asociace metodiků; Association of Teacher Educators.

Dne 17. 11. 2001 se v Brně – Komárově konala ustavující schůze AMATE, na níž byl zvolen výbor a představenstvo sdružení AMATE na první volební období, byl schválen rámcový plán činnosti jednotlivých sekcí AMATE (jejichž počet byl nakonec zredukován na 8), členové obdrželi členské průkazy a mohli se dobrovolně přihlásit do jedné ze sekcí. Jednotlivé sekce pak dostaly prostor pro  diskusi a nastínění konkrétní činnosti na budoucí období.
AMATE získává administrativní zázemí v Brně a navazuje kontakty s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ostatními asociacemi učitelů a dalšími profesními skupinami – budoucími partnery.

Historie v bodech:
1991 – 2001: vzdělávání učitelů, budoucích školitelů v rámci projektů Britské Rady (INSETT, PRESETT, ESP)
rok 2000: návrh na založení samostatné organizace metodiků – iniciováno Britskou radou
listopad 2000: schválení návrhu na založení samostatné organizace, zvolení členů přípravného výboru na výročním setkání projektů ELT – BC
březen – duben 2001: formování organizace, aktivní práce členů přípravného výboru- podpora Britské rady
16. květen 2001: zaregistrování organizace pod názvem AMATE – Asociace metodiků, Association of Teacher Educators. Logo sdružení.
červen – září 2001: přijímání členů 
21. červen 2001: úvodní prezentace AMATE na pracovním rozlučkovém setkání Britské rady
17. listopad 2001: ustavující schůze AMATE – oficiální zahájení činnosti
1. ledna 2014: AMATE změnilo právní formu na zapsaný spolek, oficielní název se mění na AMATE z.s.

Přejít nahoru